Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

 

Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

 

Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami

Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

EliasabatoII.0355.jpg
Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami
Maremoto / Tsunami
EliasabatoII.0355.jpg
Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

 

Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

 

Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

Maremoto / Tsunami

Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

Maremoto / Tsunami

2015

Sculpture. Epoxy

98 x 45 x 47 cm

show thumbnails